064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด

IMG-BLOG
06 March 2022

6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด


การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่


เพราะทุกความผิดพลาดล้วนควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสมอ สำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดก็เช่นกัน ไม่มีคำว่าสายไป หากมีความคิดว่าอยากได้รับความช่วยเหลือและโอกาสในการรักษาบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเหล่านี้ก็สามารถที่จะเลิกเสพและกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ แต่แม้ว่าผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติดและออกจากสถานบำบัดยาเสพติดแล้ว ก็มีความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่วงจรของยาเสพติดซ้ำได้ หากเจอสิ่งกระตุ้นในสภาพแวดล้อมหรือปัญหาเดิม ๆ ดังที่เคยเผชิญมาก่อนหน้า ที่เป็นต้นเหตุของหนทางนำกลับไปสู่การเสพยาเสพติดได้อีกครั้ง โดยการที่ผู้ป่วยไม่มีสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือไม่มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จูงใจให้ก้าวเดินออกมาจากจุดนั้น การบำบัดยาเสพติดก็อาจไม่ได้ผลต่อเนื่องในระยะยาว

 

ดังนั้น ศูนย์บำบัดยาเสพติด DAY ONE จึงมีแนวคิดในการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่ ด้วยการทำกิจกรรมเสริมเกราะป้องกันให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความเข้มแข็ง ไม่ย้อนกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอีกครั้ง ดังต่อไปนี้


1. เปิดใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสมอ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดยาเสพติดนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฐานะความเป็นอยู่ สภาพสังคมแวดล้อม หรือจากสิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงก็ตาม แต่ไม่ว่าจะมีปัญหาการติดยาเสพติดด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากผู้ป่วยมีความคิดและความต้องการที่จะเข้ารับการบำบัดยาเสพติดให้หายขาด พวกเขาเหล่านี้ก็ควรได้รับโอกาสในการรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โดยนอกจากผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดยาเสพติดนั้น จะมีความเข้มแข็งในการที่จะเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกด้านแล้ว ผู้ป่วยเองควรได้รับคำแนะนำในการเริ่มต้นใหม่ด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้เป็นหลัก ซึ่งโดยปกตินักจิตบำบัดในสถานบำบัดยาเสพติดจะให้คำปรึกษาและแนวคิดแก่ผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด ให้มีทัศนคติในการรักตัวเอง มองเห็นคุณค่าของตัวเอง การเลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง และแนวทางในการปฏิบัติตนที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติ


2. ครอบครัวคือกำลังใจสำคัญ ช่วยสร้างชีวิตมั่นคง
เพราะครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมที่แข็งแรง แต่สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดนั้น บางคนอาจมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นัก เนื่องมาจากการมีปัญหาด้านปากท้อง มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความตึงเครียดและนำไปสู่การใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น

และถึงแม้ว่าผู้ป่วยที่ตัดสินใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดเป็นรายบุคคล แต่เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว ก็จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวด้วย ทั้งการปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวระหว่างผู้ป่วยและญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมบ้านด้วย ให้มีความเข้าใจและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน แม้อาจจะไม่ได้ทำให้ปัญหาของครอบครัวหายไปอย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นตอของการติดยาเสพติด และเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหลังออกจากสถานบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้กลับมายืนหยัดใช้ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องได้อีกครั้ง โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสำค้ญในการให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั่นเอง


3. ทำกิจกรรมใหม่ ๆ ช่วยให้การบำบัดมีประสิทธิภาพ
ในระหว่างและหลังการรักษา อาจเป็นเรื่องง่ายที่จิตใจของผู้ป่วยนั้นจะอยากกลับไปพึ่งพายาเสพติดได้ทุกเมื่อ หากมีปัญหาเดิม ๆ เข้ามากระทบจิตใจ หรือมีความเครียดและทัศนคติเชิงลบเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเวลาที่ว่างมากจนน่าเบื่อหน่าย จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องจำเป็นที่ผู้ป่วยที่กำลังได้รับการบำบัดยาเสพติด หรือผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ป่วยในด้านที่ดี ทั้งทางด้านการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม การเล่นกีฬา การใช้ดนตรีบำบัด หรือทำกิจกรรมสันทนาการที่ผู้ป่วยมีความสนใจและชื่นชอบ ซึ่งนอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ รวมถึงอาจเป็นการฝึกเข้าสังคมเมื่อต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นไปในตัวด้วย หรือบางกิจกรรมอาจกลายไปเป็นทักษะอาชีพ ที่ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพหลังจากผ่านการรักษาจากสถานบำบัดยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นได้


4. หมั่นฝึกจิตบำบัด ขจัดปัญหา ไม่กลับพึ่งพายาเสพติด
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยหันไปพึ่งพาการใช้ยาเสพติด ส่วนหนึ่งมักมาจากการมีปัญหาทางด้านจิตใจเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการบำบัดยาเสพติดทางร่างกายแล้ว ส่วนใหญ่ในสถานบำบัดยาเสพติดจะมีการนำวิธีการบำบัดทางจิตวิทยาและการทำสมาธิเข้ามาเป็นขั้นตอนในการรักษาควบคู่กับด้านอื่น ๆ ด้วย เพื่อทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดนั้นมีความแข็งแกร่งไปพร้อม ๆ กับการมีร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ หากผู้ป่วยมีความสนใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่าง ๆ ก็สามารถนำคำสอนจากศาสนาเข้ามาเสริม เพื่อเป็นอีกหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยให้ผู้บำบัดยาเสพติดสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดและถูก และมีความยับยั้งชั่งใจในเวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องใช้ยาเสพติดเป็นที่พึ่งอีกต่อไป


5. หากมีการกลับไปเสพยา ให้เข้าใจว่าเป็นแค่เรื่องผิดพลาดแต่ไม่ใช่การล้มเหลว
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติดแล้วทุกคน ที่จะไม่ให้หวนคืนไปยังวงโคจรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการบำบัดแล้ว เพราะการกลับไปเผชิญกับบรรยากาศและสังคมเดิม ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำได้ทุกเมื่อ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ จะยังไม่ถือว่าเป็นการติดยาเสพติด และไม่ใช่ความล้มเหลวในการบำบัดรักษา แต่เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ รวมถึงยังมีโอกาสที่จะให้ผู้ป่วยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลใกล้ชิดจำเป็นต้องให้กำลังใจผู้ป่วย ในการเริ่มต้นก้าวเดินออกมาจากจุดนั้นอีกครั้ง โดยอาจแจ้งและรับคำปรึกษาจากสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อร่วมกันหาทางรักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้ดีขึ้นและหายขาดให้ได้


6. สังคมและชุมชมก็มีส่วนช่วยเติมเต็มคุณค่าในชีวิตผู้ป่วย
ผู้ที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด ควรได้รับกำลังใจและโอกาสจากคนรอบข้างทั้งคนในครอบครัว คนในชุมชน และสังคม โดยการช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการติดยาเสพติดของผู้ป่วย ซึ่งอาจมีหลายคนในชุมชนเดียวกัน รวมถึงต้องสนับสนุนพร้อมให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความแข็งแกร่งในการเดินหน้าสู่ชีวิต ที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดได้อย่างมั่นคงและไม่ย้อนกลับไปข้องเกี่ยวอีก

ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ หากตัวคุณ คนในครอบครัว หรือคนที่คุณห่วงใยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติด แอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การพนัน และต้องการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างสดใสและมีความหมายอีกครั้ง

ให้ ศูนย์บำบัดยาเสพติด DAY ONE เป็นผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการบำบัดยาเสพติดและด้านอื่น ๆ ด้วยโปรแกรมและกิจกรรมสำหรับการบำบัดที่เหมาะสมแบบรายบุคคล เพื่อให้เกิดผลและป้องกันการกลับไปสู่การเสพซ้ำในระยะยาว รวมถึงเพิ่มความมั่นใจได้ เพราะได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การช่วยเหลือโดยทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะ ในบรรยากาศที่สวย สงบ สะอาดของธรรมชาติ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091
[email protected]
จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022