064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)

IMG-BLOG
28 February 2022

Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)

สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด  ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

  จากพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ให้ เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center ผ่านการประเมินสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ที่ได้มาตรฐาน ในการประชุมวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

  เราจะมาอธิบายกันว่า การที่จะเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ที่ได้มาตรฐานต้องผ่านกระบวนการ และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

 

กระบวนการตรวจประเมิน

  1. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) จะต้องยื่นหลักฐานทั้งเอกสารใบรับรองต่างๆ และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย องค์ประกอบของการเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ที่ได้มาตรฐานจะมีการกล่าวถึงต่อไปในบทความ

  2. จะมีการตรวจเยี่ยมจากทีมของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูสถานที่และบุคลากรว่ามีคุณสมบัติจริงตรงกับเอกสารที่ได้ยื่นขออณุญาติในเบื้องต้น

  3. กระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งรายการในการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด

  4. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) จะต้องดำเนินการแก้ไขตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งและยื่นหลักฐานอีกครั้งหลังจากที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

  5. กระทรวงสาธารณสุขจะนำการแก้ไขเข้าที่ประชุมอีกครั้ง หากแก้ไขได้ครบถ้วน กระทรวงสาธารณสุขจึงจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด

 

องค์ประกอบของการเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ที่ได้มาตรฐาน

 1. ด้านบุคลากร

  · จะต้องมีผู้ดำเนินการ ที่ปรึกษา ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ด้านการบำบัดยาเสพติด โดย เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center ของเรามีบุคลากรเป็น จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดยาเสพติดมายาวนาน

  · มีผู้ดูแลที่มีจำนวนเพียงพอต่อการดูแลผู้เข้ารับการบำบัด โดย เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการบำบัดแบบรายบุคคล เพื่อให้ดูแลได้อย่างใกล้ชิด ทั่วถึง

 2. ด้านหลักสูตรการบำบัด
  · จะต้องมี
หลักสูตรในการบำบัดที่เป็นมาตรฐานสากล และมีหลักฐานรองรับว่ามีผลลัพธ์ในการบำบัดยาเสพติดที่ดีตามมาตรฐาน เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center ใช้หลักสูตรที่มีการผสมผสานทั้ง การเสริมสร้างแรงจูงใจ การบำบัดทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ครอบครัวบำบัด ให้ความรู้กับเกี่ยวการเลิกยาเสพติด และ เช่น Motivational Enhancement Therapy (MET), Cognitive Behavioral Therapy (CBT) , Family counseling, Health Education

 3. ด้านกิจกรรม
  · ต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบำบัดด้วย เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center จึงได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีดังนี้

 4. ด้านสถานที่  ลักษณะของสถานที่ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจะต้องมีดังนี้

  · อาคารสำหรับทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ารับการบำบัด

  · อาคารที่เป็นที่พักสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด

  · อาคารสำหรับฝึกอาชีพและอาชีวบำบัด

  · พื้นที่โล่งแจ้งในธรรมชาติสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งและออกกำลังกาย

  · มีรั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือนำสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสถานฟื้นฟู

  ซึ่ง เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ Day One Rehab Center ของเราได้เตรียมความพร้อมของสถานที่ทั้งหมด และบรรยากาศความร่มรื่นตามธรรมชาติริมทะเลสาบ ในพื้นที่มากกว่า 30 ไร่ เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้อย่างดีที่สุด

 5. ด้านความปลอดภัย

  · ความปลอดภัยในการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

     มีเจ้าหน้าที่พยาบาล ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการหากผู้เข้ารับการบำบัดเกิดการเจ็บป่วยขึ้น มียาสามัญและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงในส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรักษาหากมีอาการเจ็บป่วยทางกายที่รุนแรงขึ้น

  · ความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการหลบหนี

     ต้องมีรั้วรอบขอบชิด มีการจัดเวรยาม มีการเช็คยอดจำนวนผู้ป่วยในแต่ละช่วงเวลาของวัน มีมาตรการในการติดตามผู้ป่วยหากมีการหลบหนีเกิดขึ้น

  · ความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการลักลอบเสพสารเสพติด หรือนำของผิดกฎหมายเข้ามาในสถานบำบัดยาเสพติด

      ทางสถานบำบัดของเรามีการตรวจค้นห้องพัก ตรวจค้นผู้เข้าเยี่ยมก่อนที่จะให้เข้ามาในสถานบำบัด และมีการจำกัดบุคคลที่จะเข้าเยี่ยมได้

  · ความปลอดภัยอื่น ๆ

      เช่น การป้องกันไฟไหม้ ทางสถานบำบัดของเรามีมาตรการในการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมาตรการในการดับเพลิง การป้องกันอุบัติเหตุ การหกล้ม หรือการทำร้ายตัวเอง อุปกรณ์ของใช้ภายในสถานฟื้นฟู ต้องไม่มีของมีคม เชือก ผ้า หรือสารเคมี ที่จะนำไปทำร้ายตนเองได้

     

 

  จะเห็นได้ว่ากระบวนการและองค์ประกอบที่จะได้ใบอนุญาตให้เปิดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการบำบัดยาเสพติดต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ดังนั้นหากท่านหรือคนใกล้ชิดประสบปัญหายาเสพติด ติดเหล้า ติดแอลกอฮอล์ หรือการเสพติดอื่น ๆ เช่น ติดการพนัน  จึงควรปรึกษาสถานบำบัดยาเสพติดที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ดังกล่าว และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด

 

ติดต่อเรา
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091
[email protected]
จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022