064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

DAY ONE REHABILITATION CENTER

ศูนย์บำบัดยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Drug Alcohol and Addicts Rehab Center Thailand

ศูนย์บำบัดยาเสพติด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจาก สารเสพติด แอลกอฮอล์

ศูนย์บำบัดยาเสพติด DAY ONE เป็นสถานบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาจาก แอลกอฮอล์ สารเสพติด และการพนัน

Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)

จากพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 18 เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพให้ Day One Rehab Center สถานบำบัดยาเสพติด ผ่านการประเมินสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

สถานบำบัดยาเสพติด Day One Rehab Center ได้ผ่านกระบวนการตรวจประเมินโดยการยื่นหลักฐานทั้งเอกสารใบรับรองต่าง ๆ และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยองค์ประกอบของการเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด) ที่ได้มาตรฐาน ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดยาเสพติดมายาวนาน มีผู้ดูแลที่มีจำนวนเพียงพอต่อการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ทั้งยังมีหลักสูตรการบำบัดและกิจกรรม ที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วย โดยสถานที่ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นอาคารสำหรับทำกิจกรรมและเป็นที่พัก มีรั้วรอบขอบชิด เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือนำสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสถานฟื้นฟู พร้อมทั้งด้านความปลอดถัยอื่น ๆ เช่น มาตรการในการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมาตรการในการดับเพลิง การป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทำไมต้องสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนหรือแบบอยู่ประจำ

เมื่อคุณได้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในศูนย์บำบัดยาเสพติด จะทำให้คุณได้อยู่ห่างจากสิ่งกระตุ้นหรือสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ที่ทำให้คุณไม่สามารถหลีกพ้นกับปัญหาเดิม ๆ ที่ทำให้ต้องไปพึ่งยาเสพติดได้ ซึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติดจะให้การรักษา ฟื้นฟูจิตใจและโปรแกรมบำบัดที่หลากหลาย ที่จะทำให้คุณมีสมาธิกับการบำบัดยาเสพติดได้อย่างเต็มที่

บำบัดยาเสพติด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ในอดีตปัญหายาเสพติด ติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดการพนัน มักถูกมองว่าเป็นนิสัยส่วนบุคคล เป็นความชั่วร้าย ขาดศีลธรรม ขาดความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ที่มีปัญหาการเสพติดถูกตีตราว่าเป็นคนชั่ว คนเลว นิสัยไม่ดี และขาดโอกาสในการเข้าถึงการบำบัดรักษาที่ถูกต้อง

แต่ในปัจจุบันจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้น ทำให้เรามองปัญหาการติดยาเสพติดชนิดต่างๆ และพฤติกรรมเสพติด เช่น ติดการพนัน เป็นโรคเรื้อรังกลับไปติดซ้ำได้ง่ายซึ่งเกิดจากความเสี่ยงหลายปัจจัย เช่น จากสังคมสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม ภาวะเสพติดทางสมอง ปัจจัยบุคคล เช่น เป็นคนใจร้อน ชอบอยากรู้อยากลองสิ่งแปลกใหม่ หรือมีโรคร่วมทางจิตเวชที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสพติดมากขึ้น

เมื่อเราเข้าใจความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคการเสพติดเหล่านี้ วิธีการรักษาจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการใช้ยาเพื่อช่วยบำบัดรักษาภาวะสมองติดยา การทำจิตบำบัดเสริมสร้างแรงจูงใจ การทำกิจกรรมบำบัด การปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินและรักษาโรคร่วมทางจิตเวชควบคู่ไปด้วย ทำให้ผู้ที่มีปัญหาการเสพติดได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม และมีโอกาสกลับไปมีชีวิตที่ปกติสุขอีกครั้ง

ปัจจุบันจึงได้มีการเกิดขึ้นของสถานบำบัดยาเสพติด ซึ่งเป็นทางเลือกในการบำบัดยาเสพติดให้กับบุคคลที่ต้องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อให้สามารถเลิกยาเสพติดและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

เมื่อคุณเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ทาง Day One จะมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินและสอบถามถึงปัญหาของคุณแบบรายบุคคล เพื่อให้สามารถออกแบบโปรแกรมการบำบัดรักษาได้อย่างตรงจุด พร้อมบริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเงียบสงบ

DAY ONE เป็นสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนหรือแบบอยู่ประจำ บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาการเข้าบำบัดยาเสพติด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกรับ และคอยติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน เพื่อให้การเข้าบำบัดยาเสพติดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะจัดกิจกรรมการบำบัดและโปรแกรมการบำบัดยาเสพติดแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของผู้บำบัดยาเสพติดแต่ละคน เพื่อสร้างสมดุลใหม่ในชีวิต โดยโปรแกรมของเราจะเป็นกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจของผู้บำบัดยาเสพติด ทั้งกิจกรรมกีฬา การนั่งสมาธิ ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ฯลฯ ที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และทักษะทางสังคมเพื่อให้ผู้บำบัดได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมาสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนจะช่วยดึงคุณออกจากสภาพแวดล้อมเดิม มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เหมาะแก่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อพร้อมเริ่มต้นใหม่กับการออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข

IMG-PROGRAM

Individual therapy

การบำบัดรายบุคคล

IMG-PROGRAM

Group therapy

กลุ่มจิตบำบัด

IMG-PROGRAM

Mindfulness meditation

การนั่งสมาธิ รับรู้การอยู่กับตัวเอง

IMG-PROGRAM

Music Therapy

ดนตรีบำบัด

IMG-PROGRAM

Exercise Therapy

ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

IMG-PROGRAM

Art therapy

เพลิดเพลินกับศิลปะ

IMG-PROGRAM

Cooking therapy

ทดลองฝีมือตัวเอง

IMG-PROGRAM

Gardening therapy

เฝ้ามองผลผลิตที่เติบโตขึ้น

IMG-PROGRAM

Family therapy

ปรับความเข้าใจกับครอบครัว

เกี่ยวกับศูนย์บำบัดยาเสพติด DAY ONE

แนวคิดของ DAY ONE สถานบำบัดยาเสพติด

เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีคุณค่าและความสามารถในตนเอง อยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข แต่ในบางครั้งเมื่อประสบกับปัญหาบางอย่างในชีวิต ทำให้เริ่มใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหา จนนำไปสู่การเสพติด แต่หากผู้ที่ประสบปัญหามีความหวังและกำลังใจ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ และมีแนวทางสู่การเลิกเสพอย่างถูกต้องย่อมสามารถทำได้สำเร็จ

งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการบำบัดยาเสพติด หรือรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่สารเสพติดส่วนใหญ่มีการบำบัดยาเสพติดหลายรูปแบบ โปรแกรมบำบัดยาเสพติดของเราจึงผสมผสานการบำบัดยาเสพติดที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้การรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด เราพร้อมจะช่วยให้คุณฝ่าฟันไปให้ได้

การรักษาของเรายึดแนวการบำบัดแบบองค์รวมเพื่อฟื้นฟูทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ผสมผสานการบำบัดเดี่ยวและบำบัดกลุ่มด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) และครอบครัวบำบัดตามหลักซาเทียร์ (Satir Family Therapy) เพื่อการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร นักจิตประจำตัวคุณจะให้การดูแลด้วยความเอาใจใส่ตลอดกระบวนการรักษา และมีการปรึกษาตัวต่อตัว เป็นประจำเพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาที่เป็นต้นเหตุของการเสพติด โดยพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งประวัติครอบครัว ประสบการณ์ที่ผ่านมา และไลฟ์สไตล์ของคุณ นอกจากนี้ในแต่ละวันคุณจะเข้าร่วมกลุ่มบำบัดหลายแบบ เช่น

• กลุ่มบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน (Twelve steps program) ซึ่งประยุกต์มาจากการบำบัดของกลุ่ม Alcoholic Anonymous (AA) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการช่วยเหลือให้กำลังใจกันในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาติดสุราและยาเสพติดเหมือนกัน 

• กลุ่มจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรม Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

• กลุ่มจิตบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ Motivational Enhancement Therapy (MET)

• การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากยาเสพติด (Health Education) เพื่อให้ตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดยาเสพติด

• กลุ่มกิจกรรมบำบัด (Occupational therapy)

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการบำบัดยาเสพติด ไปด้วยกันกับ Day One Rehabilitation Center ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืนไปกับ Day One Rehabilitation Center ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยและคืนรอยยิ้มให้ทุกชีวิต ด้วยทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมทุ่มเทดูแลคุณอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งเน้นการบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผสานศาสตร์การรักษาทั้งสุขภาพจิตและพฤติกรรมบำบัด เพื่อนำพาคุณก้าวพ้นจากวังวนของสารเสพติดอย่างมั่นคง กิจกรรมบำบัดหลากหลายของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคุณให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ที่ Day One เราไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้คุณเลิกใช้สารเสพติดเท่านั้น แต่เรายังตั้งใจช่วยให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่หวนกลับไปพึ่งพายาเสพติดอีก เพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง ไว้วางใจให้เราเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ ที่ Day One Rehabilitation Center คุณจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการบำบัดยาเสพติด พร้อมโปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อการเยียวยาที่ลึกซึ้งและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกัน ให้เราเป็นก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณ

IMG-BLOG

จิตแพทย์

นพ.พิชญุตม์ เกษมภักดีพงษ์

IMG-BLOG

แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.เพลงพนา ทองอุปการ

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

ศรินยา ปิ่นตัน

ความประทับใจจากผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

เรามีนโยบายการรักษาความลับระหว่างศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One หรือทีมแพทย์กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ดังนั้นภาพผู้รับการบำบัดยาเสพติดในสื่อเป็นเพียงนักแสดงสมมุติ ทางเราจะรักษาข้อมูลของผู้รับการบำบัดยาเสพติดไว้เป็นความลับ มิได้มีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลและห่วงเรื่องชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อเรา

99/1 Moo 6, Tambon Srichula, Muang, Nakornnayok 26000 Thailand [Only 1-hour drive from Bangkok]

99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00