064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บำบัดยาเสพติด ด้วยวิธีครอบครัวบำบัด Family Therapy

 

วิธีส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดยาเสพติด

 

ครอบครัวบำบัดคืออะไร

 

         ครอบครัวบำบัด เป็นการบำบัดยาเสพติด วิธีเลิกเหล้า รูปแบบหนึ่งที่สำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้บำบัดยาเสพติดและครอบครัว สามารถช่วยให้ครอบครัวเข้าใจมุมมองของผู้ติดสารเสพติดมากขึ้น มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง หากมีครอบครัวคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจ ยังเชื่อมั่น และมีความหวังในตัวผู้มารับการบำบัดอยู่ ผู้รับการบำบัดก็จะรับรู้ถึงกำลังใจเหล่านั้น และสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร ในขณะเดียวกัน ครอบครัวบำบัดก็ช่วยให้ผู้รับการบำบัดมองเห็นผลกระทบจากยาเสพติดที่ส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างชัดเจนขึ้น เมื่อรู้ถึงปัญหาแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลภายในครอบครัวจึงจะตามมา

       การใช้สารเสพติด มีผลกระทบต่อทางร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม ของผู้ใช้สารเสพติดไม่เพียงแต่กระทบต่อผู้ใช้สารเสพติดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังกระทบถึงครอบครัวของผู้ใช้สารเสพติดอีกด้วย เนื่องจากการใช้สารเสพติดมักมีที่มาจากปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือสาเหตุอื่น และเมื่อเสพจนติดแล้ว ผู้ติดยาเสพติดก็ต้องพยายามหาวิธีต่าง ๆ มาโน้มน้าวชักจูงคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการกดดัน ก้าวร้าว โกหก เพียงเพื่อให้ตนเองได้ยามาเสพ ทำลายความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว รวมทั้งสถานะทางการเงิน ทำให้สุขภาพจิตของคนทั้งบ้านได้รับผลกระทบทุกคนในครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีความสุข การติดยาเสพติดทำให้ผู้เสพกลายเป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อครอบครัวอย่างที่เคยปฏิบัติ ทำให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ต้องสูญเสียเศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัว เนื่องจากต้องนำเงินมาซื้อสารเสพติด ขาดการทำงานไม่สามารถทำงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ บางรายอาจจะต้องสูญเสียเงินจำนวนไม่น้อย เพื่อรักษาตนเองจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ เนื่องจากการใช้สารเสพติด กลายเป็นภาระครอบครัวในที่สุด อีกทั้งนำไปสู่ปัญหาครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวและปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย

 

คนในครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือบำบัดผู้ติดสารเสพติดอย่างไร

 

     ครอบครัวคือบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลผู้บำบัดยาเสพติด การเรียนรู้และปรับตัวของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวสามารถรับรู้ได้ถึงความต้องการด้านจิตใจของบำบัดยาเสพติด อันจะทำให้การดูแลสามารถตอบสนองความต้องการของบำบัดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดการเสพซ้ำได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจะพบว่าผู้บำบัดยาเสพติดต้องการให้ครอบครัวพูดจาดี ๆ ไม่เสียดสีดุด่า ต้องการให้ครอบครัวเลิกพูดถึงอดีตที่ผิดพลาด และมีความต้องการให้ครอบครัวยกโทษให้กับเรื่องที่ผ่านมา เนื่องจากครอบครัวมีความเข้าใจในความรู้สึกและลักษณะของผู้เข้ารับการบำบัดที่มีจิตใจอ่อนแอมักพึ่งพาผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นดูแลเอาใจใส่ ยกย่อง ยอมรับ ซึ่งครอบครัวรู้ว่าคำพูดและการปฏิบัติลักษณะใดที่ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการและสิ่งใดไม่ต้องการ สิ่งที่ไม่ต้องการอาจเป็นการทำลายจิตใจอาจเป็นปัจจัยพลักดันให้เข้าสู่วงจรของยาเสพติดได้อีก หากบุคคลรอบข้างไม่ไว้วางใจและไม่สนับสนุน แสดงความรังเกียจและไม่ยอมรับของคนรอบข้าง โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ทำให้ผู้บำบัดยาเสพติดรู้สึกน้อยใจและมีโอกาสกลับไปเสพซ้ำ ในทางกลับกันการพูดหรือการปฏิบัติที่เหมาะสมของครอบครัวจะเป็นปัจจัยป้องกันยาเสพติดได้

     ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการเป็นคนดีของครอบครัว ต้องการทำให้ครอบครัวมีความสุข และต้องการดำเนินชีวิตปกติสุขเช่นคนทั่วไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่ผู้บำบัดยาเสพติดกลับมาอยู่กับครอบครัว ต้องการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ทำให้ครอบครัวได้เห็นความพยายามในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้วยการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ครอบครัวในฐานะผู้ที่มีความสำคัญอยู่ใกล้ชิด ให้การดูแล จึงเห็นการปรับตัวของผู้บำบัดยาเสพติดได้ชัดเจน พยายามทำความดีต่อพ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อที่จะให้ครอบครัวได้รับรู้เป็นความต้องการมีคุณค่า และการดูแลช่วยเหลือผู้บำบัดยาเสพติดในลักษณะนี้ ทำได้โดยให้ครอบครัวได้รับรองการมีคุณค่าของความพยายามปรับตัว การทำความดีด้วยการแสดงออกให้ผู้บำบัดยาเสพติดทราบ ภายหลังการหยุดยาในระยะปรับตัว ครอบครัวสามารถรับรู้ความต้องการดังกล่าวจากพฤติกรรมการปรับตัวของผู้บำบัดยาเสพติดที่รู้จักสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น มีความสนใจสิ่งใหม่ ๆ และมีการดำเนินชีวิตที่สมดุล

      นอกจากนี้ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการกำลังใจจากครอบครัว ต้องการให้ครอบครัวแสดงความรัก ความห่วงใย และต้องการให้ครอบครัวแสดงความเอาใจใส่ เนื่องจากครอบครัวมีความสัมพันธ์รักใคร่ช่วยเหลือกันดี และมีบทบาทเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา ฯลฯ ซึ่งจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเหล่านี้ ทำให้ผู้บำบัดยาเสพติดกล้าที่จะบอกหรือแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับความต้องการดังกล่าวให้ครอบครัวรับรู้ได้ดี บุคคลที่ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการให้ดูแลหลังการบำบัดรักษาคือครอบครัวหรือญาติ ซึ่งผู้บำบัดยาเสพติดต้องพึ่งพาอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกัน โดยผู้บำบัดยาเสพติดจะมีการสื่อสารหรือปรึกษาหารือกับมารดา บิดา และคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ครอบครัวสามารถรับรู้ความต้องการของได้มาก

   สิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวรับรู้ความต้องการด้านจิตใจของผู้บำบัดยาเสพติดได้ดี หากครอบครัวให้ความสำคัญและสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้เหมาะสม เรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดยาเสพติดที่ดี จะช่วยป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำและจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสำเร็จของการเลิกยาเสพติด

      โดยศูนย์บำบัดยาเสพติด Day one rehab center ได้นำการทำครอบครัวบำบัดมาเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงผู้บำบัดและครอบครัว เปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้พูดคุยหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการพูดคุยหารือก็ถือเป็นการเยียวยาในตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้การทำครอบครัวบำบัดที่ศูนย์บำบัด ทำให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของยาเสพติดที่มีต่อสมองและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด บทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อการช่วยเหลือผู้เลิกสารเสพติดให้มีความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป